เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์
นางศศิธร พิมพ์รุน : หัวหน้าสำนักปลัด
นางศศิธร พิมพ์รุน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกุลภัสสรณ์ วจนะเสถียร : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวกุลภัสสรณ์ วจนะเสถียร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายไชยยา แก้วมณี : นิติกรชำนาญการ
นายไชยยา แก้วมณี
นิติกรชำนาญการ
นางสาวปิยะนาถ ศรีหาราช : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวปิยะนาถ ศรีหาราช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางลักษิกา เพ็งพูล : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางลักษิกา เพ็งพูล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุภาพร พรมหนองโดก : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวสุภาพร พรมหนองโดก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวพัชรา อุ่นจันดา : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพัชรา อุ่นจันดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ว่าง) : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง
(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง
นางสาววรรณศร แก้วมณี : ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววรรณศร แก้วมณี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธิดาพร ศรีญาติแย้ม : ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวธิดาพร ศรีญาติแย้ม
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายชินพรรธน์ เศรษฐกีรติชัย : ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายชินพรรธน์ เศรษฐกีรติชัย
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางนาฎนภางค์ จอมพงษ์ : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางนาฎนภางค์ จอมพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนำชัย ดีทโชค : พนักงานขับรถยนต์
นายนำชัย ดีทโชค
พนักงานขับรถยนต์
นายสมเกียรติ จำปาเงิน : ภารโรง
นายสมเกียรติ จำปาเงิน
ภารโรง
นางพนม น้ำแก้ว : คนงาน
นางพนม น้ำแก้ว
คนงาน
นางสาวภัทราพร อินทร์บุญ : คนงาน
นางสาวภัทราพร อินทร์บุญ
คนงาน
นางวัชลี มณีวงษ์ : พนักงานจ้างเหมา
นางวัชลี มณีวงษ์
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวปวันรัตน์สิรี เพ็งพูล : พนักงานจ้างเหมา
นางสาวปวันรัตน์สิรี เพ็งพูล
พนักงานจ้างเหมา
นายณัฐวุฒิ เกตุเหล็ก : พนักงานจ้างเหมา
นายณัฐวุฒิ เกตุเหล็ก
พนักงานจ้างเหมา
นายพงษ์ศิลป์ ตู้เจริญ : พนักงานจ้างเหมา
นายพงษ์ศิลป์ ตู้เจริญ
พนักงานจ้างเหมา
นายพิบูลย์สิน นาคปานวงษ์ : พนักงานจ้างเหมา
นายพิบูลย์สิน นาคปานวงษ์
พนักงานจ้างเหมา
นายปรีชา โพธิ์อ้น : พนักงานจ้างเหมา
นายปรีชา โพธิ์อ้น
พนักงานจ้างเหมา
นายวิโรจน์ สาทเริก : พนักงานจ้างเหมา
นายวิโรจน์ สาทเริก
พนักงานจ้างเหมา
Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 428279
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 428279

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 428279

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สอบถาม