เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์
นางขนิษฐา จันทร : ผู้อำนวยการกองคลัง
นางขนิษฐา จันทร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนุชชญา แว่นแก้ว : นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวนุชชญา แว่นแก้ว
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางรุจจา สงวนศักดิ์ : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางรุจจา สงวนศักดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวกชมน ศรีหาราช : เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวกชมน ศรีหาราช
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวชญาภา เรือนใจมั่น : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวชญาภา เรือนใจมั่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวปภากร จันทร์สุวรรณ : ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวปภากร จันทร์สุวรรณ
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวกัลยา อินยิน : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวกัลยา อินยิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางรัชนก สิงหาพันธ์ : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางรัชนก สิงหาพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสายชล หลิ่มเกลื้อ : พนักงานจ้างเหมา
นางสาวสายชล หลิ่มเกลื้อ
พนักงานจ้างเหมา
นายพนม พันธุ์แตง : พนักงานจ้างเหมา
นายพนม พันธุ์แตง
พนักงานจ้างเหมา
นายมนตรี เสาพันธ์รส : พนักงานจ้างเหมา
นายมนตรี เสาพันธ์รส
พนักงานจ้างเหมา
Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 354754
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 354754

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 354754

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สอบถาม